PD&M2012 / 2024
ERP vanaf ontwerp tot eindproduct  

Productie uren

Net als bij gepland en ongepland materiaal maakt PD&M onderscheid tussen geplande en ongeplande uren.  

Geplande uren zijn uren die gekoppeld zijn aan een geactualiseerde bewerkingstaat. Actualisering vindt plaats bij de werkvoorbereiding. Voordeel van deze bewerkingstaat is voorcalculatie via instel- en draaitijdberekening per bewerkingsregel met urenboeking (saldo) eveneens op deze bewerkingsregel. Bij afdruk van de werkkaart, afgeleid van deze actuele bewerkingstaat, kan uiteraard een barcode worden afgedrukt voor de tijdklok. Deze bewerkingstaten zijn teven basis voor de voorloop, doorloop en capaciteitsplanning.

Ongeplande uren zijn uren die rechtstreeks via een stambewerkingscode op een order worden geboekt. Hier ontbreekt de voorcalculatie, koppeling naar planning en koppeling naar werkkaart met barcode.


De uitgangspunten voor tijdregistratie zijn in beide situaties, op niveau van de transacties:

entiteit:

geplande uren

ongeplande uren

bewerking: 

geactualiseerde standaardbewerking met bewerkingsregels welke elk naar een  urenbegroting en kostenplaats(tarief) kunnen verwijzen. Elke regel is onderdeel van de capaciteitsplanning per kostenplaats en hoofdproductieplan

standaardbewerking (bijv, ZG01, zagen)

werknemernummer

nummer van 1 t/m. 9999

idem

kostenplaats

nummer van 01..99

idem

ordernummer

alfanumerieke code 10 posities 

idem

datum

DD_MM_JJJJ

idem

aantal uren

-99 <> +999

idem

werfpunt

per geactualiseerde bewerking/stuklijstcombinatie

per boeking

urensoort

code van 01 t/m. 99 voor typering uren

idem

urensoorttellers (per werknemer)

tellers die 1 tot meer urencodes salderen

idem


Toelichting Entiteiten:

Bewerking:

Zoals bij de paragraaf over de werkvoorbereiding uitgelegd vormt de bewerking de grondslag van het organiseren van het logistieke bouwtraject door de stuklijstregels te groeperen naar bouw-knooppunt. Groepering van stuklijstregels en bijbehorende toelichtingen in de vorm van tekst.

Bij de geactualiseerde bewerking ontstaat een kostenbeeld in de vorm van:

1. aantal uren
2. kostenplaats-uurtarief
3 is: 1 x 2 = som van uren maal kostenplaats-uurtarief.

Deze som wordt meegenomen als normkosten in onderhanden werk en voortschrijdende calculatie en tegenover deze som worden de  aantallen uren en kosten van geplande uren gezet. Kosten van uren zijn altijd tegen het kostenplaatstarief.  Werknemer:

Binnen de grenzen van de AVG kunnen heel veel gegevens van werknemers en uitzendkrachten (enkel nummer en naam) worden vastgelegd. De geboekte uren worden derhalve zowel voor ordertijd als aanwezigheid gebruik. DIt impliceert dat zowel directe als indirecte urensoorten kunnen voorkomen en directe/indirecte ordernummers. maar daarover later meer.  Onderstaand ter illustratie een voorbeeld van wat vastgelegd zou kunnen worden. Persoonsgegevens zijn fictief.Kostenplaats: 

Het klinkt niet echt positief: kostenplaats.  Feitelijk is het ook meer bedoeld als opbrengstenplaats als kostenplaats. Niettemin bestaat elk metaalbedrijf wel uit een aantal kostenplaatsen zoals: 

Engineering
praktische werkvoorbereiding  (magazijn, afkorten, voorbereidend werk)
Machinaal: boren, frezen, draaien, kotteren etc.
werkplaats staal
werkplaats roestvaststaal
Afmontage 
conservering.

Bij tijdregistratie worden de gewerkte uren (dat zijn directe uren) of indirecte uren (bijvoorbeeld: ziek, snipperen) geboekt op een specifieke kostenplaats. Bij directe uren is dat een kostenplaats met een specifiek uurtarief. Zo kan een kostenplaats die een dure freesmachine beschrijft een hoger dan gemiddeld uurtarief kunnen aangeven.


Ordernummer:

Directe ordernummers betreffen klant gebonden projecten. Indirecte ordernummers betreffen uren die niet leiden tot productiviteit. Bijvoorbeeld een ordernummer E21S waarop de snipper en vakantie uren van 2021 geboekt worden.

indirect ordernummer

direct ordernummer 

Datum:

De datum is de DD-MM-JJJJ datum zoals u die kent in Europees formaat. Intern koppelt PD&M deze datum aan een weeknummertabel zodat urentransacties ook per week opvraagbaar zijn. Let wel op: periodiek wijzigt deze tabel met weeknummering omdat (vier) verschillende systemen van weeknummering mogelijk zijn.


Aantal uren:

Vreemd genoeg is de opgave van het aantal uren per boeking beperkt van -99 tot +999. Dit vindt zijn oorsprong in synchronisatie op barcode-tijdregistratiesystemen welke geen groter bereik aangaven. En dit is zo gebleven....   Urenboeking van geplande uren als onderstaand is enkel bedoeld als correctie op foutief geplande uren via het  barcode-tijdregistratiesystemen.  Dit herstel en controle is best  'tijdrovend' want het werken met  barcode-tijdregistratiesystemen blijft mensenwerk. Onderstaande namen zijn fictief.


Werfcode:

De werfcode (of budgetpunt) is bij geplande bewerkingen gekoppeld aan een interne tabel. Werfcodes zijn gebruikelijk in de scheepsbouw (Google maar eens op de SFI codering uit het hoge Noorden). Niettemin worden ook in andere takken van de metaalindustrie op soortgelijke wijze gebruik gemaakt van budget- of calculatiecoderingen om kosten te verbijzonderen. 

Urensoorten/tellers:

Bij elke boeking wordt een urensoort of urencode op gegeven. Deze code geeft onderscheid naar bijvoorbeeld normale werkuren overdag en overuren buiten deze normale uren. Uitgaande van een normaal dagrooster. Daarnaast kan sprake zijn van indirecte uren zoals ziek of snipperen. ook hiervoor zijn urencodes gereserveerd zoals wij links zien. urencodes wijzen we tevens toe aan een teller. Zo laten we in het voorbeeld te linkerzijde in teller 22 de uren voor tandarts, dokter, specialist en  ook begrafenis tellen. Oei, deze volgorde linkt niet best! Gelukkig zijn dit de uren voor bezoek aan een begrafenis aan een ander, geboorte van een ander (uiteraard..). Maar wel van uw huwelijk. Cursus komt klaarblijkelijk ook in teller 22. 


Wat gebeurt er met deze uren? 

Zoals gemeld komen uren en daaraan gekoppelde kosten in onderhanden werk en projectvoortgang (voortschrijdende kalkulatie). Daarnaast komen de uren in: 

  • aanwezigheidsregistratie per werknemer, aansluiting op salarispakket  inzake overuren en montagevergoedingen
  • aansluiting uitzendkracht/urenbriefcontrole.